Protocol cameratoezicht
Geactualiseerd d.d. 16-05-2023.

INLEIDING

Bij TPV Simpelveld is iedereen welkom en wensen wij een omgeving te creëren waarbij iedereen zich veilig voelt. 

Helaas komen er ook wel eens ongewenste gasten. Gelukkig zijn grote voorvallen tot op dit moment uitgebleven. Doordat ons clubgebouw afgelegen ligt ten opzicht van andere gebouwen en in de avond het vrij donker is, geeft cameratoezicht een veilig gevoel voor onze bezoekers, vrijwilligers die bardienst draaien en onze leden. 

Daarnaast is de commerciële verhuur van de binnen-, tennis- en padelbanen toegenomen, waardoor ook niet-leden toegang tot ons clubgebouw en park hebben. Een oogje in het zeil houden kan daarom geen kwaad. 

Voor het vergroten van het veiligheidsgevoel hebben wij gekozen voor het realiseren van cameratoezicht, zowel binnen het clubgebouw als buiten rondom het terrein. 

Voor dit cameratoezicht is  een protocol opgesteld,  conform de richtlijnen van de AVG. Vanwege het opnemen van beeldmateriaal, is sprake van het verwerken van persoonsgegevens. Integer gebruik van het camerasysteem en de bescherming van persoonsgegevens zijn van groot belang.

Er zijn zowel binnen het gebouw, als buiten op het terrein bordjes opgehangen, waarop wordt gemeld dat er beeldopnamen worden gemaakt.

 

Doel

Cameratoezicht en de daarbij behorende verwerking van persoonsgegevens door middel van camera’s gebeurt alleen voor de volgende doelen:

Het algemene doel van camerabewaking is: 

 • De het vergroten van  de veiligheid van bezoekers en vrijwilligers 
 • De beveiliging van de toegang tot het clubgebouw. 
 • Een goede beveiliging van eigendommen van de vereniging, de leden en zijn bezoekers en de organisatie tegen diefstal of vernieling. 
 • Het vastleggen van incidenten.

Cameratoezicht wordt niet gebruikt voor het volgen en/of controleren van leden of bezoekers zonder aanleiding of vermoeden.

 

Grondslag

De grondslag voor cameratoezicht in en rond het clubgebouw en sportterrein is het gerechtvaardigde belang van de  vereniging conform artikel 6 lid 1 sub e Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Soort (persoons)gegevens

De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn:

 • Uitsluitend beeldopnamen van de zich in en rond het clubgebouw en sportterrein bevindende personen en zaken.
 • Gegevens met betrekking tot het tijdstip en datum waarop en de plaats waar de video-opnamen zijn gemaakt.

 

Informeren betrokkenen

Er zijn in het gebouw en op het terrein bordjes/stickers opgehangen waarop wordt gemeld dat er beeldopnamen worden gemaakt.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 • Het bestuur van TPV Simpelveld is de verwerkingsverantwoordelijke.
 • Als er een incident heeft plaatsgevonden worden de beelden bekeken door een door het bestuur hiertoe aangewezen persoon en/of beveiligingsbedrijf. 
 • Beelden van een incident worden door het beveiligingsbedrijf veilig gesteld van overschrijven.
 • Beeldmateriaal mag op geen enkele wijze worden bijgewerkt of gewijzigd.
 • Iedereen die de beelden bekijkt is tot geheimhouding verplicht van al hetgeen hem uit dien
  hoofde bekend wordt, tenzij een wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit
  zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
 • Alle personen die beelden uitlezen zijn gehouden tot geheimhouding. 

 

Registratie van beelden en de bewaartermijn

 • De camerabeelden worden 4 weken bewaard. Na 4 weken worden de opnamen verwijderd, doordat er automatisch nieuwe beelden over de oude worden opgenomen.
 • Als op de camerabeelden een incident is vastgelegd, zoals een strafbaar feit of een verzekeringskwestie, dan mogen de beelden bewaard worden totdat het incident is afgehandeld. Na afhandeling worden de beelden binnen 24 uur verwijderd door het beveiligingsbedrijf en/of de voorzitter en/of de secretaris. 
 • Het camerasysteem is en wordt niet gekoppeld met andere verzamelingen van persoonsgegevens van TPV Simpelveld. 

 

Informeren van medewerkers

Leden worden geïnformeerd d.m.v stickers op de locaties waar camera’s hangen en over het installeren van de camerabeveiliging en dit protocol cameratoezicht.  

 

Inzage van beelden

 • Eenieder kan verzoeken hem mede te delen of er hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt en welke persoonsgegevens dat betreft.
 • Het verzoek tot het inzien van beelden wordt gericht aan het bestuur. De aanvrager dient de datum, het tijdstip van opname en eventueel de reden van inzage aan te geven. Het inzien van de beelden dient te geschieden onder begeleiding van een door het bestuur hiertoe aangewezen persoon. 
 • De mededeling over verwerkte persoonsgegevens blijft achterwege voor zover noodzakelijk is in het belang van:
 1. Nationale veiligheid;
 2. Openbare veiligheid;
 3. Voorkoming, onderzoek, opsporing en vervolging van strafbare feiten of de ten uitvoering van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid.
 • Een ieder kan verzoeken tot afscherming of verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens. Dit verzoek dient te worden gericht aan het bestuur. 

 

Inzien door betrokkenen

 • Een betrokkene mag alleen gegevens zien die hem of haar zelf betreffen.
 • Daarnaast mag een betrokkene beelden inzien wanneer hij of zij slachtoffer is geworden van diefstal of bedreiging, en de beelden als bewijsmateriaal kunnen dienen.

 

Inzien door derden

 • Bij de beoordeling of een verzoek van een derde wordt ingewilligd, wordt overwogen of de verstrekking van persoonsgegevens plaatsvindt ter nakoming van een wettelijke plicht, en of de verstrekking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van TPV Simpelveld  of van de derde. Verstrekking vindt niet plaats indien het privacybelang van de betrokkene (degene die op de beelden staat) voorgaat.
 • Er zal aangifte worden gedaan bij de politie als op de beelden een incident wordt waargenomen, waarbij er:
 1. gevaar bestaat voor de algemene veiligheid van personen of goederen;
 2. een misdrijf op heterdaad ontdekt wordt;
 3. een aanwijzing is voor een misdrijf.
 • Wanneer politie of justitie op grond van hun bevoegdheden nadere gegevens vorderen, zullen die worden verstrekt. Daarbij zal eventueel het voorbehoud worden gemaakt dat de verstrekte gegevens niet aan de betrokkene bekendgemaakt mogen worden.

 

Toegang tot de opnameapparatuur

De ruimte waarin de opnameapparatuur zich bevindt, is een afgesloten ruimte, waar enkel het bestuur of een commissievoorzitter toegang tot heeft. 

Daarbij zullen er duidelijk afspraken worden gemaakt over wie toegang heeft tot de opnameapparatuur en wie verantwoordelijk is voor het wissen en, indien nodig, voor het inzien van beelden (volgens het protocol) gedurende de bewaartermijn. De toegang tot het opnameapparaat is beveiligd door middel van een toegangscode.

 

Klachtenprocedure

Indien een lid of iemand van het publiek een klacht heeft over het cameratoezicht kan deze gericht worden aan de secretaris danwel de voorzitter per mail voorzitter@tpvsimpelveld.nl of secretaris@tpvsimpelveld.nl 

 

Instemming van het bestuur 

Voor de vaststelling van dit protocol cameratoezicht heeft het bestuur instemmingsrecht, met name gericht op de bewaartermijn van de beelden.

 

Aldus goedgekeurd door bestuur d.d. 6-3-2023